Paulusparochie Someren

Welkom op de website van de Paulusparochie Someren

 

**********

 

Ons bereikte het droevige bericht dat onze koster, Frans Kanters, op vaderdag rond 22.10 uur is ingeslapen.

Frans heeft zich met hart en ziel jarenlang ingezet als koster in onze Pauluskerk.

De laatste jaren heeft hij zijn werkzaamheden wegens gezondheidsklachten helaas niet meer kunnen uitoefenen.

Zijn betrokkenheid en enthousiasme zal voor de lokatieraad, vrijwilligers en parochianen altijd een warme herinnering blijven.

Wij wensen zijn vrouw Drina, de kinderen en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.

 

Namens de lokatieraad: Mirjam Jansen, Henrie van de Boomen, Thea van de Moosdijk en Corrie van der Peet

 

De uitvaartdienst waarin we afscheid van Frans nemen is vrijdagochtend om 10.30 uur in de Pauluskerk

 

 

 


Aan ieder die op welke wijze dan ook bijgedragen heeft

(gevers, collectanten, MOV comités, organisatie, ..)

aan

Vastenacties 2013 en 2014: Kinderopvanghuis Bonakal.

 

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer

 

Aangehecht vindt u de status van deze acties en de resultaten tot nu toe.

Oordeelt u zelf.

 

Zonder uw aller steun en hulp was dit niet mogelijk geweest.

                                                                                                        

Met diezelfde hulp en steun aan Vastenaktie Bonakal 2015 kunnen we dit kinderopvanghuis compleet maken.

 

 

Bedankt.

 

IPMC (Inter Parochiële MOV Comités) Heeze-Leende, Someren-Lierop en Cranendonck

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cordaid-Vastenaktie project Projekt Bonakal 2013-2015

Status per januari 2015

 

  • Uw bijdragen (in welke vorm dan ook) aan Bonakal 2014 heeft mede geleid tot een succesvol Bonakal II 2014; opbrengst € 46,931,00.

 

  • Dit maakte het mogelijk dat het gereedkomen van de eerste woon vleugel van het kinderopvanghuis (Bonakal l, 2013) vervolgd kon worden met de bouw van de tweede woon vleugel.

 

  • En dat we (SamenVerder Heeze en de MOV groepen In Heeze-Leende, Someren-Lierop en Cranendonck) met realistisch vertrouwen het meerjaren project Bonakal 2013-2014-2015 hopen af te sluiten met Bonakal 2015 (€ 48.000,--).

 

 
  • Gevolgd door foto’s en  
  • Brieven van twee kinderen die nu in het kinderopvanghuis verblijven. .

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Het meerjarig project Bonakal; 2013-2014-2015

 

Het in 2012 opgezette projekt voor het kinderopvanghuis ( SamenVerder (Heeze ) en 12 lokale MOV-groepen uit Cranendonk, Someren-Lierop en Heeze-Leende) was een ambitieus project ; € 120.000- €140.000. Met een lokale jaar opbrengst SamenVerder-Vastenactie in 2012 van € 35.000, veel te groot voor een één-jaars project.

In overleg met Cordaid -Vastenactie is dit over drie jaren uitgesmeerd. Met speciale aandacht voor

  • duurzaamheid,
  • te bouwen door lokale bouwers, onder humane werkomstandigheden, en zeker geen kinderarbeid
  • met, waar mogelijk, gebruik van regionale materialen.
  • hygiëne (tegelvloeren, zeer goedkoop in India en goed schoon te houden)

 

Rond 2013,bij de voorbereiding van de bouw werd de oorspronkelijke ruimtelijke opzet gewijzigd (geoptimaliseerd). Het oorspronkelijke twee verdiepingen concept werd omgebogen in een opzet met twee separate woonvleugels, een voor meisjes en een voor jongens..

 

Deze aanpassingen waren gewenst om, naast factoren als een beter thuisomgeving, veiliger, meer licht en meer frisse lucht. En om een vervolg-verblijf voor oudere jeugd mogelijk te maken.

Waar de jongens-meisjes scheiding in slaapverblijven en sanitaire ruimte belangrijker wordt. Daarbij het volgende: uit de aanhoudende stroom van berichten van aanrandingen in India blijkt een diepgeworteld (op het kaste systeem terug te voeren) kwaad. Mensen in machtsposities (ambtenaren, leerkrachten, bazen,.. ) of omdat ze zich superieur voelen (hogere kaste, man zijn, ….) zich aan vrouwen en meisjes menen te mogen vergrijpen zodra ze in een onbeschermde omgeving bevinden.

Met name in een kinderopvanghuis verdient de woon en leef omgeving van verweesde meisjes extra aandacht en voorzichtigheid. Meisjes moeten in dit tehuis veilig zijn en zich veilig weten.

Daarbij hoort een afgeschermd verblijf; waar niet iedereen binnen kan lopen omdat er ook staf, administratie, beheer, …. gehuisvest zijn, met de daarbij horende inloop. En met een huis-team voor de dag-en-nacht, met daarin (met name) ook vrouwen. De vorming van zo’n team kost tijd.

Om die twee redenen is de eerste vleugel, met gemengde gevoelens, geschikt gemaakt voor de opvang van jongens. En bij het gereedkomen van Bonakal II in augustus 2015 kan men met structurele opvang van meisjes beginnen.

Tussen deze twee woonvleugels is een derde gebouw gesitueerd (vrijstaand, twee verdiepingen). met op de begane grond de keuken en de eetzaal en op de eerste verdieping enige activiteitenruimten.

Deze laatste ruimten kunnen in de toekomst ook gebruikt worden door anderen (ouderen) uit de omliggende dorpen: alfabetisering projecten, cursussen over micro krediet, etc.,... Zonder daarbij het leefritme en de bescherming in de twee woonvleugels te verstoren.

 

Bij de bouw zijn de fundering, verdiepingsvloer, betonskelet, en de dragende muren berekend op twee extra etages. Er zijn in elke vleugel twee trappen geplaatst en bijbehorende trap-openingen in de verdiepingsvloer vrij gehouden. Dit maakt dat in de toekomst de vleugels relatief eenvoudig en goedkoop voorzien kunnen worden met twee extra verdiepingen. Met daarbij een drievoudig  aantal kinderen dat een tehuis geboden kan worden.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag allemaal   

Mijn naam is K.Prashant en zit in groep 6 van onze St. Mary’s School in Bonakal. En het gaat goed op school en alvast bedankt jullie allemaal.

Door jullie kan ik naar school gaan en leren.

 

Ik kom uit een heel arm gezin. Mijn vader kan alleen ergens een paar dagen wat werk krijgen als het een poosje geregend heeft.

Hij kon me niet naar school laten gaan, ik zwierf de hele dag door het dorp.

 

En ik wilde altijd zo graag naar school en wat leren; maar dat was onmogelijk. Toen ik hoorde over de St.Mary´s school en het kinderopvanghuis van de paters, ben ik daar gaan praten. Nu zit ik in het kinderopvanghuis en ga naar school.

 

Ik ben nu erg gelukkig en het gaat goed op school. Zo fijn dat jullie dat doen voor de kinderen hier. Dat Onze Lieve Heer jullie allemaal mag zegenen.

 

K. Prashant

 

 

Dag allemaal

Mijn naam is Susheel  Kumar en ik zit nu groep 5 . Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie In Bonakal doen voor kinderen zoals ik.

 

Ik verloor mijn ouders toen ik heel klein was. Daarna probeerde mijn oom voor mij te zorgen. Hij is heeft zelf  4  kinderen en is zeer arm.

Veel te arm om mij naar school te laten gaan. Waar mogelijk, probeerde ik wat werk te vinden met het passen op dieren.

 

Toen ik van anderen jongens hoorde over deze school ben ik gaan praten met de pater van die school. En heb ze verteld over mijn leven en dat ik zo graag wilde leren.

Hij zorgde ervoor dat ik in het kinderopvanghuis en de bijhorende school terecht kon.

 

Ik ben erg blij en het gaat erg goed op school, in alle vakken.

Bedankt voor alles wat jullie doen voor ons kinderopvanghuis en school, zodat ook ander kinderen die kans krijgen.

 

Susheel  Kumar

 

 

 

NIEUWS


       Belangrijk nieuws vanuit de Paulusparochie

Op de Parochievergadering van 11 december heeft het kerkbestuur kenbaar gemaakt aan de parochianen dat de Pauluskerk niet per 1 januari gaat sluiten.  

Een kerkgebouw leeg laten staan vinden zij geen goede zaak.
Zolang er geen herbestemming is gevonden voor het kerkgebouw en er  priesters zijn die de eucharistievieringen kunnen voor gaan blijft de Pauluskerk tot nadere berichtgeving open.

Het kan altijd een keer voorkomen dat niet alle vieringen kunnen worden ingevuld door een priester en dan zullen 2 of  3 parochies in gezamenlijkheid een viering hebben. 

Zo is er op tweede Kerstdag om 09.30 uur een Quatro-viering voor alle 4 de parochies in de Lambertuskerk.
Op Nieuwjaarsdag is er om 11.00 uur een Quatro-viering in de Pauluskerk met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie.


Het is erg belangrijk dat de nieuwe parochie kan blijven voort bestaan en daar zijn vrijwilligers voor nodig om hieraan mee te werken.

Ook het Pauluskoor wil het kerkbestuur de mogelijkheid bieden om een plaats te krijgen binnen de nieuwe parochie.

Er zal in Asten-Someren steeds de behoefte aan koren zijn die de vieringen muzikaal opluisteren.

Een kennismaking tussen de diverse werkgroepen en koren vinden zij belangrijk.

Het kerkbestuur vindt het een belangrijke taak dit proces goed te begeleiden.


Op korte termijn zal er een overleg plaats vinden met pater Xavier, pastoor Hermans en het bestuur van de Lambertusparochie om hieraan invulling te geven.

In het belang van de huidige, maar ook dat van de nieuwe parochie vraagt het kerkbestuur om er gezamenlijk de schouders onder  te zetten, zodat de nieuwe parochie kan bouwen op een sterk Somerens fundament.


  

NIEUWS!!!

 

Uitnodiging Parochie Vergadering Pauluskerk

Op donderdag, 11 december, wordt er in de Pauluskerk een parochievergadering gehouden.
Onderwerp: stand van zaken betreffende de toekomst van de Pauluskerk.
Aanvang: 20.00 uur
Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

**********

 

 

Vorige week zondag is er veel onrust ontstaan na afloop van de Allerzielenviering. 

Mgr. Mutsaerts zou tegen iemand buiten onze parochie gezegd hebben dat de Pauluskerk per 1 januari gesloten gaat worden.

Wij als kerkbestuur hebben hierop met ontkenning gereageerd, want wij zijn er steeds vanuit gegaan dat er wekelijks een viering zou zijn totdat er een herbestemming voor het gebouw is gevonden of dit moest om personele redenen niet mogelijk zijn.

Minimaal mochten wij als Kerkbestuur verwachten dat dit tijdig met ons gecommuniceerd zou worden.

U kent de uitdrukking “waar rook is, is vuur”. Hierop heeft Henrie van de Boomen, namens het kerkbestuur,  afgelopen donderdag telefonisch contact opgenomen met mgr. Mutsaerts.

Hij vertelde dat het Bisdom heeft aangegeven dat het met de huidige personele bezetting (Pater Xavier en assistentie van pastoor Hermans) niet mogelijk is wekelijkse diensten in de Pauluskerk te blijven doen totdat er herbestemming is gevonden, dus is het Bisdom er vanuit gegaan dat de Pauluskerk per 1 januari, de datum waarop de fusie rond moet zijn, gaat sluiten. Het is triest dat wij als kerkbestuur dat als laatste moeten horen en wij hebben kenbaar gemaakt dat de sluiting per  1 januari niet realiseerbaar is om alles met de werkgroepen, het kerkkoor en de parochianen in goed banen te leiden.

Binnenkort zal hierover een overleg plaatsvinden met het Bisdom. Zodra er in dat overleg een datum is voor sluiting zal deze aan u worden medegedeeld.

 


Paasviering Zonnebloem Groot Someren. 


Ook dit jaar organiseert de Zonnebloem afd. Groot Someren

de jaarlijkse Goede Week viering in de Pauluskerk te Someren-Noord.

Tijdens deze viering wordt de gehele Goede Week,

van Palmzondag tot en met de verrijzenis van Christus met Pasen,

in een viering beleefd.

Pastoor Heeffer gaat dan voor in een viering

voor de zieke, gehandicapte en eenzame mensen uit Asten, Someren en Deurne.

Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

De muzikale begeleiding wordt dit jaar verzorgd door het Pauluskoor uit Someren.

Na de dienst is er voor alle aanwezigen een kop koffie.

De dienst zal plaatsvinden op woensdag 16 april a.s. en begint om 19.00 uur.


**********


 

 

Uitnodiging

Op maandagavond, 24 maart, willen wij u graag bijpraten over de vorderingen van het fusieproces met betrekking tot de toekomst van de R.K. parochies in de gemeente Someren.

De avond zal plaatsvinden in de kerk en begint om 20.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

met vriendelijke groet,

kerkbestuur Paulusparochie

**********

 


Pastoor Heeffer heeft te kennen gegeven in het voorjaar

van 2014 te stoppen als pastoor in Someren.

Het kerkbestuur heeft hier kennis van genomen en respecteert zijn besluit.

Hij keert terug naar zijn bisdom in het Italiaanse Bergamo.

 

**********

 


 Bijeenkomst Somerense parochies

Maandag 9 september hebben afvaardigingen van de Somerense kerkbesturen hun financiële gegevens naast elkaar gelegd. Tijdens het overleg bleek dat een aantal zaken om aanvullende informatie vraagt. In het vervolgoverleg op maandag 4 november zal daarom verder worden ingegaan op de financiële stand van zaken van de verschillende parochies. Tijdens dit overleg zal tevens de staat van de kerkelijke gebouwen worden besproken.

 

 

**********

 

Voor parochianen die moeilijk ter been zijn en toch graag Eucharistie willen vieren in onze kerk bestaat een "vervoersdienst". U wordt opgehaald en thuis gebracht door iemand binnen onze parochie.


Graag wel even op tijd laten weten.


Hiervoor dient u contact op te nemen met Corrie van der Peet, telefoon 493207.
 
 
*********
 
Onder het kopje tarieven vind u de nieuwe tarieven voor 2013
 
********